Inca Collagen si můžete koupit i ve všech českých lékárnách a ve více než 1447 partnerských provozovnách po celé ČR.

Obchodní podmínky

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

1. Obecná ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti Inca Collagen s r.o., se sídlem Zborovská 906/11, 616 00 Brno, IČ: 07680261, DIČ: CZ 07680261, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 72021, upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího www.incacollagen.cz.

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

2. Způsob uzavíraní koupní smlouvy

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu www.incacollagen.cz je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu týkající se tohoto zboží.

2.2. Objednávka kupujícího učiněná prostřednictvím internetového obchodu www.incacollagen.cz nebo prostřednictvím telefonu je závazným návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Prodávající potvrdí neprodleně přijetí objednávky prostřednictvím emailu na emailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací prodávajícího návrhu na uzavření kupní smlouvy.

2.3. Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Zrušení objednávky je kupující povinen prodávajícímu oznámit prostřednictvím emailu nebo telefonu.

2.4. Kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace prodávajícího prostřednictvím emailu.

2.5. Ceny zboží a služeb (např. poštovné) uvedené na webovém rozhraní jsou v CZK včetně příslušné sazby DPH dle platné legislativy.

2.6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavření kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2.7. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího řádného plnění a není přístupná třetím stranám.

3. Práva a povinnosti kupujícího

3.1. Kupující má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě prostřednictvím emailu nebo písemně na adresu prodávajícího a kupující může využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.

3.2. V případě odstoupení do smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží (např. poštovné).

3.3. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, pokud se s kupujícím výslovně nedomluví na jiném způsobu, kterým kupujícímu nevzniknou žádné další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícími dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

3.4. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné od kupní smlouvy odstoupit: a) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (zakázková výroba); b) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím; c) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit; d) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

3.5. Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, má prodávající nárok na úhradu škody vzniklé na zboží a je oprávněn tento nárok jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

3.6. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

3.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě o tom kupujícího informuje prostřednictvím emailu na adresu uvedenou v objednávce a vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu.

3.8.Nevyzvednutí dobírky – pokud si kupující nevyzvedne dobírku, bude prodávající požadovat náhradu na poštovné a balné ve výši 300 Kč na účet č. 2003344/0300 (Československá obchodní banka), po neuhrazení této částky bude pohledávka předaná na příslušné právní vymáhací oddělení. Odesláním objednávky souhlasí kupující s obchodními podmínkami prodávajícího a smluvní pokutou v této výši.

4. Práva a povinnosti prodávajícího

4.1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že v době kdy kupující zboží převzal: a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné; b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá; c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy; d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo jakosti; e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

4.2. Ustanovení uvedená v čl. 4.1. těchto obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána. U použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

4.3. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při převzetí kupujícím. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

4.4. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo: a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci; b) na odstranění vady opravou věci; c) na přiměřenou slevu z kupní ceny; d) na odstoupení od smlouvy.

4.5. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího.

4.6. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující písemně u prodávajícího na adrese společnosti Inca Collagen s r.o., se sídlem Zborovská 906/11, 616 00 Brno.

4.7. Za okamžik uplatnění práva z vadného plnění se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího vadné zboží. 4.8. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím poštovní adresy Inca Collagen s r.o., se sídlem Zborovská 906/11, 616 00 Brno. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

5. Informace o zpracování osobních údajů

5.1. Inca Collagen s.r.o., IČ: 07680261, se sídlem: Zborovská 906/11, 616 00 Brno, jako správce osobních údajů, se zavazuje nakládat s osobními údaji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje zákazníků internetového obchodu v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefon, adresa, doručovací adresa, jsou zpracovávány za účelem tvorby databáze stálých a potencionálních zákazníků, evidence nároků na slevy a marketingových aktivit správce.

5.2. Osobní údaje jsou uchovávány nejdéle na dobu do odvolání souhlasu subjektem údajů, který dal k jejich zpracování souhlas. Osobní údaje slouží pouze správci, mohou být zpřístupněny dodavateli a přepravci zboží, a to v rozsahu nezbytně nutném pro vyřízení objednávky.

5.3. Zákazník internetového obchodu, který dal ke zpracování svých osobních údajů souhlas, může požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů v souladu s § 12 zákona č. 101/2000 Sb., zákazník internetového obchodu, který se domnívá nebo zjistí, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého nebo osobního života nebo v rozporu se zákonem, může požádat správce o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu. Číslo telefonu zákazník smí společnost použiť pouze na speciální marketingové slevové akce typu Blue Monday, která je jenom jednou v roku.

 

6. Dodací a platební podmínky

6.1. Dodací podmínky

 • Kupující si může zboží vyzvednout na odběrném místě (prodejně). Tento způsob dodání zboží prodávající pro marketingové a pro účely těchto obchodních podmínek označuje jako osobní odběr. Kupujícímu bude předán prodejní doklad.
 • Zvolí-li kupující v rámci objednávky doručení na adresu, kterou uvede v objednávce, bude objednané zboží doručeno prostřednictvím přepravce Česká pošta, s.p., služby Balík do ruky. Při využití služeb uvedeného přepravce bude objednané zboží kupujícímu doručeno nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Zásilka bude obsahovat objednané zboží a fakturu, která slouží zároveň jako dodací list. Faktura bude zaslaná online na email kupujícího.
 • Náklady na dodání zboží v rámci jedné objednávky jsou nezávislé na počtu objednaných kusů (položek). Náklady na dodání zboží prostřednictvím přepravce, které je kupující povinen uhradit současně s úhradou kupní ceny zboží, činí 145,- Kč.
 • Prodávající nebude kupujícímu účtovat náklady na dodání zboží, pokud hodnota objednaného zboží činí současně alespoň 2000,- Kč, nebo uplatnil-li kupující platný věrnostní kupón se slevou na produkt Inca Collagen.

6.2. Platební podmínky

 • Způsob úhrady kupní ceny bude sjednán v kupní smlouvě, a to v návaznosti na volbu kupujícího učiněnou v jeho objednávce, kdy kupující má možnost volby jedné z těchto variant:
  1. Platební kartou, přičemž rozhodne-li se kupující využít k platbě za vybrané zboží platební kartu, označí při objednávání zboží v e-shopu v příslušném kroku druh platební karty, poté bude přesměrován do zpracovatelské banky prodávajícího, která kupujícího vyzve k zadání dalších údajů o kartě. Tyto informace zadá kupující přímo do platební stránky zpracovatelské banky, která zajistí nerozluštitelný zakódovaný přenos dat a prodávajícímu pouze sdělí výsledek autorizace a dává tím pokyn k vyřízení objednávky. Tímto je odstraněna možnost volného přenosu nechráněných dat na veřejné počítačové síti.
  2. Dobírkou při dodání zboží, kdy bude kupní cena uhrazena kupujícím při převzetí zásilky k rukám přepravce, úhrada kupní ceny je podmínkou předání zboží.
  3. V hotovosti či platební kartou při převzetí zboží v případě osobního odběru na provozovně prodávajícího, úhrada kupní ceny je podmínkou předání zboží.

V Brně, dňa 26.4.2023

Nice to see you

We noticed you are visiting us from afar.
Maybe you are looking for our internetional website?

Enter website

Press the button to continue to the international website.

Or go to the original website.

Change language

×